Styregruppemøde e-Patient | 20. April 2017

20. April 2017 

Mødedeltagere: Ulrik Hardt Schønnemann, Else-Marie Lønvig, Marie-Louise Krogh

Afbud: Tessa Lind Gjødesen

Referat:

Dagsorden:

  • Status over projektet
  • Ændringer siden sidst
  • Plan fremadrettet
  • Kommercialisering
  • Planlæg afslutning

Ad 1)

Marie-Louise orienterer om at afrapportering nr. 2 er der lige ved at blive lagt sidste hånd på. Denne sendes til Forsker Service den 21. april 2017.

Der skal foretages midtvejsevaluering af projektet ved COWI. Dette bliver den 23. maj 2017 og deltagere fra Projektets partnere i interview er; Ulrik H. Schønnemann fra Medware, Else-Marie Lønvig fra SundhedsEkspressen, Camilla Haages fra KKArt og Majbritt Rostgaard Evald fra SDU. Herudover vil der være interview med projektlederen Marie-Louise Krogh. Der er sendt en booking og Marie-Louise vil forsøge at få deltagelse fra klinikken.

Der er søgt forlængelse af projektet til udgangen af 2017. Denne er ikke kommet skrifteligt endnu, men forventes når revisionen er færdig med gennemgangen.

Ad 2)

Maj Jørgensen har opsagt sin stilling.

Rikke L. Hansen-Christensen er graviditetssygemeldt og når ikke retur i projektperioden.

Marie-Louise Krogh overtager som projektleder resten af projektet.

House of Code har som partner valgt at trække sig ud af projektet, da de skulle prioritere andre opgaver i formaet.

Karen Holmkvist fra VisualCare har ønsket efter færdiggjort arbejde i konceptet Visuel Patientforberedelse ikke at arbejde mere i projektet.

Ad 3)

Da House of Code ikke længere ønsker at deltage i projektet har der manglet fastlæggelse af 2 ud af de 6 koncepter. De sidste to koncepter bliver lavet af Camilla Haages og Medware.

Der vil være afrapportering igen til september, dette vil være den 3 afrapportering og herefter mangler slut afrapporteringen.

Der planlægges næste styregruppemøde i september, gerne uge 36, dette booker Marie-Louise.

Ad 4)

SDU arbejder med endelige datoer på springboardevents efter sommerferien. Emnerne er ”hvordan pitcher jeg mit koncept bedst” og ”Pitch dit koncept og få feedback”.

 

Derudover er det næste kommercialiseringsevent den 6/6-2017 og her er emner besluttet under sidste kommercialiseringsdag. Det kommer til at dreje sig om tilbudsskrivning og udbudsregler og former. Eventuelt hvordan ser ”Den gode besvarelse” på et udbud ud? Dagens besluttes skal afholdes i Forskerparken og Else-Marie tager sig af at booke og bestille.

Ønsker til kommercialiseringsemner fremadrettet:

Skalering af salg, hvordan får man fat i andre hospitaler, institutioner m.fl. Hvordan gør man bedst opmærksom på sig selv og det man kan?

Der er ønske om at deltage i E-sundhedsobservatoriet som er en konference der afholdes i Nyborg hvert år og handler om det digitale sundhedsvæsen mm. Marie-Louise undersøger om dette er en mulighed indenfor projektets rammer.

Ad 5)

Vi snakker afslutningen af projektet. Hvordan vil vi markere det og hvordan skal dagen arrangeres. Alle partnere præsenterer deres out-come af projektet for hinanden. Derudover drøfter vi om der eventuelt skal være et oplæg udefra eller andet. Dette emne tages op igen til næste styregruppemøde.