Beskrivelse af generisk model for konceptudvikling i e-patient projektet

Alle koncepter i projektet udspringer af en klinisk udfordring eller et klinisk ønske om en ændring af en eksisterende arbejdsgang.

Innovationsafdelingen har søgt efter udfordringer i klinikken i forhold til kommunikationen med og informationen af patienterne.  Ved at skrive ud til alle afdelingsledelser og på Intranettet med en beskrivelse af projektet og et ønske om at høre fra klinikken, har innovationsafdelingen fået mange tilbagemeldinger fra klinikken.

Partnerne i projektet har også bidraget med forslag til koncepter efter deres egen oplevelser med sygehuset og efter at have været på besøg i klinikken.

Innovationsafdelingen har afholdt workshops med klinikerne og de relevante partnere i projektet og har processfaciliteret disse møder efter en model som tager udgangspunkt i brugerinddragelse i hele processen.

Forud for workshoppen har innovationskonsulenten booket de relevante deltagere samt lokale. Der sendes i bookingen en kort beskrivelse af, hvad der er aftalt og kort, hvad den kliniske udfordring består i. Workshops varighed er ca. 2-4 timer afhængig af antallet af deltagere og ofte korte, hvis det udelukkende handler om én klinisk afdeling og én partner.

Workshops tager altid udgangspunkt i en beskrivelse af den kliniske udfordring og en analyse af de sammenhænge, der er til andre arbejdsgange, systemer mm. Klinikerne samt partnerne har tid til at analysere udfordringen sammen og herfra danne et fælles billede af de muligheder, der ligger lige for. Efter workshop har alle deltagere tid til at arbejde videre med ideer og afklare forskellige muligheder, innovationskonsulenten skriver referat og er koordinerende.

Når klinik og partner er enige om at arbejde videre med udfordringen arrangeres næste workshop. Her er der ofte flere nye deltagere og den kliniske udfordring foldes ud igen og ses nu med den nye indhentede viden og de nye deltageres øjne. Mellem de to workshops kan der eventuelt afholdes en workshop med patienterne, for at få brugernes perspektiv på udfordringen og evt. på den første ide til løsning. Det er innovationskonsulenten sammen med den kliniske afdeling, der arrangerer patientworkshops og det er innovationskonsulenten, der er processkonsulent på workshoppen.

Antallet af efterfølgende møder og workshops afhænger af konceptet og deltagerne. Det er innovationskonsulenten, der er tovholder på konceptet og dermed kontaktperson for klinik og partner. Partnerne vil ofte holde møder med klinikken uden innovationskonsulenten og evt. tage på besøg i den kliniske hverdag, for at opleve udfordringen og dermed rigtigt at forstå den.

Når første prototype af konceptet foreligger, aftales en test periode i klinikken og en dato for feedback og evt. rettelser af løsningen. Innovationskonsulenten booker sådanne møder og deltager for at sikre processen. Når prototypen er rettet, testes den igen i klinikken og konceptet afsluttes såfremt, der ikke er flere kliniske afdelinger, der er i gang med at teste. Innovationskonsulenten laver en status beskrivelse af konceptet som sendes til alle konceptets deltagere.

Ovenstående er en model og dermed en rettesnor for udviklingen af koncepter og samarbejdet med partnere, klinikere og innovationskonsulenten. Antallet af workshop, møder og involvering af patienter vil afhænge af behov i det enkelte koncept.

I projektansøgningen er ovenstående beskrevet som 4 forskellige faser; forståelse af problemet, analysefasen, synteseskabende fase og skabelsesfasen.